• نماز تکلیف نیست، حقیقت است!

    «مهارت حضور در نماز»؛ منصوره شایسته؛ ناشر نیستاننماز تکلیف نیست، حقیقت است!

    منصوره شایسته، 

    کتاب «مهارت حضور در نماز» تلاشی است برای گام به گام نمودن مراحل رسیدن به تمرکز در نماز تا این نعمت بزرگ خداوند از یک تکلیف عادتی خارج شده و به حقیقتی تبدیل شود که لذت آن با هیچ لذتی در عالم طبیعت قابل مقایسه نیست