آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  • بر پلکانی از جنس شعبده

    «تضادهای دوگانه در هفده نمایش‌نامه‌ی اکبر رادی»؛ هلن اولیایی‌نیا؛ نشر قطرهبر پلکانی از جنس شعبده

    آرش محسنی، 

    انگیزه‌ی هلن اولیایی‌نیا از نوشتن کتابی درباره‌ی هفده نمایش‌نامه‌ی رادی با محوریت تحلیل تضادهای دوگانه در آن‌ها شناساندن این نویسنده‌ی بزرگ به اکثریت جامعه و نیز پاسداشت عمری فعالیت هنری اوست