• کتاب استارتاپی دانشگاه صنعتی شریف به نام مدل‌های استارتاپی

    کتاب استارتاپی دانشگاه صنعتی شریف به نام مدل‌های استارتاپی

    گزارش بازرگانی، 

    کارآفرینی و راه‌اندازی کسب‌و‌کار در دنیای امروز نیازمند افرادی است که اهل مطالعه و یادگیری هستند، خصوصاً هنگامی که بخواهید استارتاپی داشته باشید که در بستر فناوری به خلق ارزش بپردازد. کتاب استارتاپی جدید دانشگاه شریف به نام مدل های استارتاپی در زیر معرفی می‌شود.