• بانک مرکزی: چک‌های برگشتی زیاد شد

    بانک مرکزی: چک‌های برگشتی زیاد شد

    گروه اقتصادی الف، 

    حدود ٦٩٤ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١١٢ هـزار میلیارد ریال در دی ماه ١٣٩٨ در کل کشور برگشت داده شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳.۹ درصد و ۷.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.