• با ابرچالش‌های قوه‌قضاییه چه باید کرد؟!

    با ابرچالش‌های قوه‌قضاییه چه باید کرد؟!

    هادی رضوان*، 

    تحول در شورای حل اختلاف از طریق  تمرکز توان شوراهای حل اختلاف بر صلح و سازش و افزایش مشارکت های مردمی درکنار فرهنگ سازی عمومی و اقناع مردم می‌تواند منجر به کاهش دو ابرچالش قوه‌قضاییه یعنی اطاله دادرسی و جمعیت کیفری شود.