• دوقطبی فیلتر و عدم فیلتر نداریم

    دوقطبی فیلتر و عدم فیلتر نداریم

    اجتماعی،

    دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه به هیچ وجه در کشور دوقطبی فیلتر و عدم فیلتر وجود ندارد، گفت: سیاست کشور در این حوزه مشخص است. پیام رسان های خارجی هستند پیام رسان های داخلی هم هستند.