• عشق به مردم بهای جان این دکتر جانباز شد

  عشق به مردم بهای جان این دکتر جانباز شد

  گروه فرهنگی الف، 

  پای کرونا که به مازندران باز شد دکتر عزم رفتن کرد.گفتم نرو! شما جانباز شیمیایی هستی. ریه ات طاقت کرونا ندارد. گفت یک سری از همکارها بیمارستان را رها کردند.من هم نرم؟ گفتم شما که چند سال قبل از دانشگاه علوم پزشکی مازندارن بازنشسته شدی. تعهدی نداری. این همه پزشک جوان داریم. میدان خالی نمی ماند. گفت اگر ماند چی؟ اگر دکتر نبود که به داد مریض برسد چی؟ رفت و با شهادتش داغ بر دلمان گذاشت.

 • پیام عاشقانه یک پرستار برای همسرش

  پیام عاشقانه یک پرستار برای همسرش

  گروه عکس الف، 

  دست نوشته یک پرستار در بحران کرونا به همسرش از داخل بیمارستان مبتلایان به کرونا.