• روند رسیدگی به پرونده اکبر طبری چگونه است؟

    روند رسیدگی به پرونده اکبر طبری چگونه است؟

    گروه سیاسی الف، 

    سخنگوی قوه‌قضائیه درباره روند رسیدگی به پرونده طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه‌قضاییه گفت: هر شخصی که در این پرونده مورد اتهام قرار گرفت و دلایلی برای توجه اتهام به دست آمد، مطمئن باشید، قوه‌قضائیه رسیدگی می‌کند و ملاحظه این و آن را نمی‌کند.