• پرورش گل‌های زینتی برای سال‌نو چینی

    پرورش گل‌های زینتی برای سال‌نو چینی

    گروه عکس الف، 

    یکی از رسومات سال‌نو چینی استفاده از گل‌های زینتی است که هر ساله کشاورزان برای تامین گل روزهای جدید سال‌نو تلاش بسیاری می‌کنند.