• بزرگترين پارك ملي شرق تهران در حال نابودي!

    بزرگترين پارك ملي شرق تهران در حال نابودي!

    محمدرضا نادری گیسور، گروه اجتماعی الف،

    «سرخه حصار»، بزرگترين پارك جنگلي و گردشگري شرق تهران مدتها است شاهد خشكيدن هزاران اصله درخت كاج و نابودي جنگل و بوته هاي سرسبز خويش در مناطق مختلف است و گويا، برنامه اي هم براي توقف اين روند تخريب وجود ندارد. آيا توطئه اي عليه آن در حال اجرا است؟!