• تیر خلاص به خودکفایی گندم

    تیر خلاص به خودکفایی گندم

    گروه اقتصادی الف، 

    دیروز وقتی محمود حجتی از تصمیم دولت برای واردات گندم گفت در حقیقت تیر خلاص را به خودکفایی گندم زد که امسال برای چهارمین بار می‌خواستیم جشن بگیریم.