• درس‌های آموختنی از بحران کرونا

    درس‌های آموختنی از بحران کرونا

    گروه اجتماعی الف، 

    همبستگی اجتماعی مستلزم آن است که سیاستگذاران در عمل بکوشند اعتماد فرسایش یافته گروه‌های مختلف اجتماعی را به ساختارها و قوانین ترمیم ببخشند. شکاف‌های به وجود آمده میان دولت و ملت را علاج بکنند. به حقوق‌شان واقعاً احترام بگذارند و زمینه‌های مؤثری برای مشارکت مردم فراهم بیاورند.

  • دو گروهی که همبستگی جامعه ایرانی را به خطر می اندازند