آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  • مکس پرکینز؛ کاشف فروتن داستان

    بخشی از زندگی پرکینز در کتاب «ویراستار نوابغ»مکس پرکینز؛ کاشف فروتن داستان

    ای اسكات برگ / ترجمه‌ی حسام امامی، 

    مکس پرکینز ، زاده‌ی نیویورک، بعد از گزارشگری برای «نیویورک‌تایمز»، در 1910 در مقام ویراستار ادبی به نشر فاخر اسکریبنر رفت و در طول چند دهه کار، نویسندگان بزرگی از جمله فیتزجرالد، همینگوی و توماس ولف را کشف و به دنیا معرفی کرد