•  كتاب‌نشيني در نوروز كرونايي!

    كتاب‌نشيني در نوروز كرونايي!

    احمد راسخي لنگرودي، 

    ... خانه‌نشيني در نوروز امسال هم عالمي داشت. به جاي خانه‌نشيني بهتر است بگويم «كتاب‌نشيني». اين كتاب‌ها بودند كه در نوروز كرونايي تنهايي‌ام را پُر مي‌كردند