• نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات

  نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه شاخص بورس پس از رشد ۸۱۰۵ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۱۰ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۰.۰۷ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به حدود ۸۲۰ میلیارد تومان رسید. همچنین حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود پنج میلیارد تومان نقدینگی به بازار وارد کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • بورس سبز شد/ نقشه بازار سهام

  بورس سبز شد/ نقشه بازار سهام

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۴۰ دقیقه امروز سه‌شنبه شاخص کل بورس پس از رشد ۵۳۴۰ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۱۹۲ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز بدون تغییر ماند. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به حدود ۶۱۰ میلیارد تومان رسید. همچنین حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۸۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • بورس قرمز شد/ نقشه بازار سهام

  بورس قرمز شد/ نقشه بازار سهام

  بورس، 

  ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز دوشنبه شاخص کل بورس پس از افت ۲۵۴۰ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۱۸۵ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به ۵۱۰ میلیارد تومان رسید. همچنین حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۹۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه معاملاتی امروز بازار سهام

  نقشه معاملاتی امروز بازار سهام

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۴۰ دقیقه امروز (یک‌شنبه) شاخص کل بورس پس از افت ۶۲۵۴ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۱۹۳ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۰۵ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به حدود ۴۰۵ میلیارد تومان رسید. همچنین حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۱۶۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات

  نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۴۰ دقیقه امروز شنبه شاخص کل بورس پس از افت ۲۹۴۷ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۰۲ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به حدود ۴۰۰میلیارد تومان رسید. همچنین حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۷۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بازار سهام بر اساس ارزش معاملات

  نقشه بازار سهام بر اساس ارزش معاملات

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۴۰ دقیقه امروز چهارشنبه شاخص کل بورس پس از افت ۵۸۲۷ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۱۳ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به حدود ۳۷۰ میلیارد تومان رسید. همچنین حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۱۰۵ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات

  نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۴۰ دقیقه امروز سه‌شنبه شاخص کل بورس پس از رشد ۶۲۹ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۱۷ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۰۳ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به حدود ۶۴۵ میلیارد تومان رسید. همچنین حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۹۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بازار سهام/ بورس همچنان بر مدار نزولی

  نقشه بازار سهام/ بورس همچنان بر مدار نزولی

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز دوشنبه شاخص کل بورس پس از افت ۵۹۳۹ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۱۸ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۰۷ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به حدود ۵۵۰ میلیارد تومان رسید. همچنین حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۱۴۵ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات

  نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز یک‌شنبه شاخص کل بورس پس از افت ۴۴۵۱ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۲۹هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۰۸ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به حدود ۲۶۵ میلیارد تومان رسید. همچنین حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۱۳۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • افت شاخص بورس در اولین روز هفته

  افت شاخص بورس در اولین روز هفته

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز شنبه شاخص کل بورس پس از افت ۵۴۳۷ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۳۷ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۰۷ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به حدود ۴۱۰ میلیارد تومان رسید. همچنین حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۱۴۵ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات

  نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه شاخص کل بورس پس از افت ۱۳۹۲ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۴۳ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به حدود ۸۵۰میلیارد تومان رسید. همچنین حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۱۶۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • بورس بالاخره سبز شد

  بورس بالاخره سبز شد

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز سه‌شنبه شاخص کل بورس پس از رشد ۱۲۱۲۴ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۳۸ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۰.۱ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به حدود هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان رسید. همچنین حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۱۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • ادامه افت شاخص کل بورس

  نقشه بازار سهام بر اساس ارزش معاملاتادامه افت شاخص کل بورس

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز دوشنبه شاخص بورس پس از افت ۲۹۹۵ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۲۷ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۰۸ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به حدود ۸۸۵ میلیارد تومان رسید. همچنین حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۱۲۵ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات

  نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز یک‌شنبه شاخص بورس پس از افت ۶۱۰۱ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۳۴ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۰۸ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به حدود ۵۱۰ میلیارد تومان رسید. همچنین حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۱۸۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بازار سهام/ ادامه افت شاخص

  نقشه بازار سهام/ ادامه افت شاخص

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۵ دقیقه امروز شنبه شاخص بورس پس از افت ۵۳۲۹ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۴۴ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به ۴۵۰ میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۱۷۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بورس؛ افت دوباره شاخص

  نقشه بورس؛ افت دوباره شاخص

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه شاخص بورس پس از افت ۵۵۹۲ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۵۵ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۰۶ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس هم در مجموع به حدود ۴۴۵ میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات

  نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰دقیقه امروز سه‌شنبه شاخص بورس پس از رشد ۴۳۸۵ واحدی (۰.۳درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۶۷هزار واحد قرار گرفت و شاخص کل هم‌وزن با کاهش ۰.۰۲درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به حدود ۸۸۵میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۹۰میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بازار سهام/ افت شاخص

  نقشه بازار سهام/ افت شاخص

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز دوشنبه شاخص بورس پس از افت ۶۲۰۵ واحدی (۰.۵درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۶۳ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به حدود ۸۶۰ میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۱۴۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • بورس منفی شد

  نقشه بازار سهام بر اساس ارزش معاملات؛بورس منفی شد

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز یک‌شنبه شاخص بورس پس از افت پنج هزار و هشت واحدی (۰.۴درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۷۷ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۱۷۵ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات

  نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز شنبه شاخص بورس پس از افت ۵۵۷۰ واحدی (۰.۴درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۸۸ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس هم در مجموع به حدود ۸۷۰ میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۱۵۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بورس/ شاخص وارد کانال یک میلیون و ۳۰۰ شد

  نقشه بورس/ شاخص وارد کانال یک میلیون و ۳۰۰ شد

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه شاخص بورس پس از رشد ۱۷۲۲۱ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۰۷ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۰.۲ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس هم در مجموع به هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۱۱۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بورس امروز/ سبزپوشی بازار

  نقشه بورس امروز/ سبزپوشی بازار

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز سه‌شنبه شاخص کل بورس پس از رشد ۱۳۰۵۲ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۶۷ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۰.۲ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس هم در مجموع به هزار و ۴۰۵ میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۷۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات

  نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز یک‌شنبه شاخص کل بورس پس از رشد ۸۵۱۵ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۳۷ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۰.۲ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس هم در مجموع به هزار و ۳۹۵ میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۷۷ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بورس/ بازار هفته را سبز آغاز کرد

  نقشه بورس/ بازار هفته را سبز آغاز کرد

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز شنبه شاخص کل بورس پس از رشد ۱۸۲۲ واحدی (۰.۱درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۰۸ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن هم با افزایش ۰.۰۵درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به ۹۳۵ میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۱۰۵ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات

  نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه شاخص بورس پس از افت ۶ هزار واحدی (۰.۵درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۰۴ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس هم در مجموع به ۹۸۵ میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۳۰۵ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بورس/ روند صعودی شاخص

  نقشه بورس/ روند صعودی شاخص

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز سه‌شنبه شاخص بورس پس از رشد ۱۴۵۹۴ واحدی (۱.۲درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۱۴ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۰.۲ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس هم در مجموع به هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۹۵ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بازار سهام/ رشد شاخص

  نقشه بازار سهام/ رشد شاخص

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز دوشنبه شاخص بورس پس از رشد ۶۱۱۷ واحدی (۰.۵درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۱۸۱ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن هم با افزایش ۰.۱ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به هزار و ۴۰ میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات

  نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز یک‌شنبه شاخص کل بورس پس از رشد ۱۵۶۰ واحدی (۰.۱درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۱۷۱هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن هم با افزایش ۰.۰۳ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به هزار و ۷۴۵ میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۳۵۵ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات

  نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه شاخص کل بورس پس از افت چهار هزار و ۲۹۱ واحدی (۰.۳درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۱۸۱ هزار واحد قرار گرفت و شاخص کل هم‌وزن نیز با تغییر محسوسی مواجه نشد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به هزار میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۷۵ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بازار سهام بر اساس ارزش معاملات/ شاخص رشد کرد

  نقشه بازار سهام بر اساس ارزش معاملات/ شاخص رشد کرد

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز سه‌شنبه شاخص کل بورس پس از رشد ۷۰۷۶ واحدی (۰.۶درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۱۸۸ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۰.۱ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۸۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات/ افت شاخص

  نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات/ افت شاخص

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز دوشنبه شاخص کل بورس پس از افت هزار و ۷۱۵ واحدی (۰.۱درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۱۸۳ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به هزار و ۴۱۵ میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۲۴۵ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بازار سهام بر اساس ارزش معاملات

  نقشه بازار سهام بر اساس ارزش معاملات

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه یک‌شنبه شاخص کل بورس پس از افت سه هزار و ۴۷۴ واحدی (۰.۳درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۱۹۰ هزار واحد قرار گرفت و همچنین شاخص کل هم‌وزن با کاهش ۰.۰۶ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع ۸۲۵ میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۳۰ میلیارد تومان نقدینگی به بازار وارد کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات

  نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز شنبه شاخص کل بورس پس از افت ۶ هزار و ۲۵۸ واحدی (۰.۵درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۱۹۹ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۰۵ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع ۷۴۰ میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۲۱۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات/ رشد شاخص

  نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات/ رشد شاخص

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه شاخص بورس پس از رشد ۱۷۹۵ واحدی (۰.۱درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۱۳ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۰.۰۲ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس هم در مجموع به هزار و ۲۲۵ میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۱۰۵ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بازار سهام/ ارزش معاملات به هزار میلیارد نرسید

  نقشه بازار سهام/ ارزش معاملات به هزار میلیارد نرسید

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز سه‌شنبه شاخص کل بورس پس از افت ۳۵۷۱ واحدی (۰.۳ درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۱۰ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۴ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به ۹۷۰ میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۲۵۵ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)

 • نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات

  نقشه بورس بر اساس ارزش معاملات

  بورس، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز شنبه شاخص کل بورس پس از افت ۹۳۸ واحدی (۰.۱درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۳۷ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۰.۱ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۲۲۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. (گفتنی است معاملات بازار تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه دارد.)