• هفت نقصِ بزرگ نظام های سیاسی غربی

    هفت نقصِ بزرگ نظام های سیاسی غربی

    سیاسی، 

    نظام های سیاسی غربی در برهه کنونی، اصول و ارزش هایی را نمایندگی می کنند که اساسا با ارزش های دموکراتیک، در تضاد هستند. از این رو، آن ها باید هر چه سریع تر خود را از نظام هایی سرمایه محور(مبتنی بر اولویت های مادی)، به نظام هایی مردم محور، تغییر داده و اصلاح کنند.‌