• درس «عصر جدید» به سیستم آموزشی کشور

    درس «عصر جدید» به سیستم آموزشی کشور

    گروه فرهنگی الف، 

    پیروزی نفـرات برتر مسابقـه «عصر جدید» راست‌آزمایی بزرگی به سیستم آموزشی و تربیتی کشور بود که نه تنها قادر به رشد استعداد‌های افراد در دوران تحصیل نیست بلکه هر آنچه در بطن فردی هم نهاده باشد، به مدد عناوینی، چون هدایت تحصیلی نابود می‌کند.