• تغییر مرزبندی‌ها در دنیای سیاست

    «هویت در سیاست جهان معاصر»؛ فرانسیس فوکویاما؛ ترجمه ابراهیم افشار زنجانی؛ نشر کویرتغییر مرزبندی‌ها در دنیای سیاست

    دکترعلی سرزعیم، گروه کتاب الف،

    فوکویاما به عنوان یکی از اندیشمندان معاصر، این موضوع را در کتاب هویت در سیاست جهان معاصر مورد کنکاش قرار داده است. برداشت وی این است که مرزبندیهای سیاسی از امور اقتصادی چپ و راست به سمت امور هویتی جابجا شده است