• نسخه سفارشی برخی پزشکان برای داروخانه‌های خاص!

    نسخه سفارشی برخی پزشکان برای داروخانه‌های خاص!

    گروه اجتماعی الف، 

    برخی پزشکان با نوشتن نسخه‌های سفارشی و ارجاع بیماران به داروخانه‌های خاص که به نوعی منافع مادی آنها را در نظر می گیرند، دست به سودجویی و کسب منافع مادی می‌زنند.