•  افول آرمان‌های انسانِ عصر مدرن

    «میس ‌لونلی‌هارتز»؛ ناتانیل وِست؛ ترجمه رضا فکری؛ نشر قطره افول آرمان‌های انسانِ عصر مدرن

    ثریا بیگدلی، گروه کتاب الف،

    میس لونلی‌هارتز راهی پرفرازونشیب برای یافتن پاسخ طی می‌کند. راهی که او ناگزیر در آن باید مسائل بسیاری را به شکلی عینی و از نزدیک تجربه کند و به سودمندی یا مضر بودن آن‌ها پی ببرد