• چقدر باید فطریه بدهیم؟

    چقدر باید فطریه بدهیم؟

    فرهنگی، 

    مسئول بخش استفتائات دفتر مقام معظم رهبری، جزئیات زکات فطره و کفاره امسال را اعلام کرد.