• کمک هزینه مسکن کارگران افزایش یافت

    با تصویب دولت؛کمک هزینه مسکن کارگران افزایش یافت

    سیاسی، 

    اعضای دولت با هدف ارتقای سطح معیشت کارگران مشمول قانون کار و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون درباره طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری، با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران موافقت کردند.