• در سوگ استاد عثمان محمد پرست

    در سوگ استاد عثمان محمد پرست

    دکتر سعید نیاکوثری*،

    پیشکش به تمامی استادان موسیقی مقامی که با لقمه به خون جگر زدن نگذاشتند  شمع لرزان  موسیقی ایینی خاموشی گیرد