• روز جهانی زبان مادری و وظیفه ما نسبت به زبان فارسی

  روز جهانی زبان مادری و وظیفه ما نسبت به زبان فارسی

  مهدی سبزواری، گروه تعاملی الف، 

  در کنار آموزش زبان‌های خارجی به کودکان بکوشیم که زبان مادری را در نظرشان از هر زبان دیگری مهمتر جلوه دهیم چرا که وجود ما و هویت فردی و  سرزمینی ما با وجود و تداوم زبان فارسی و سایر زبان‌ها و گویش‌های ایرانی معنی پیدا می‌کند.

 • گفتمان اجتماعی موثر

  گفتمان اجتماعی موثر

  مهدی سبزواری، گروه تعاملی الف،