• آیا در مهار کرونا از آمریکا و اروپا جلوتریم؟

    آیا در مهار کرونا از آمریکا و اروپا جلوتریم؟

    گروه اجتماعی الف، 

    وزیر بهداشت برای چندمین بار در طی ماه های گذشته اعلام کرد که در زمینه مهار کرونا از آمریکا و اروپا جلوتر هستیم. برخی کارشناسان نظام سلامت می گویند بدون مستندات علمی دقیق نمی توان چنین ادعایی را اثبات کرد.