• سیاست ممیزی در فرهنگ و سیاست

    سیاست ممیزی در فرهنگ و سیاست

    پرویز امینی، گروه تعاملی الف، 

    چه با سیاست ممیزی موافقت هنجاری داشته باشیم و چه نداشته باشیم و چه آن را به لحاظ کارکردی ممکن بدانیم یا ندانیم، نمی‌توانیم برخی تالی فاسدهای آن را در پهنه سیاسی و اجتماعی نادیده بگیریم.