• واریز معوقات ۶ ماهه پرستاران؛ به‌زودی

    مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی خبر دادواریز معوقات ۶ ماهه پرستاران؛ به‌زودی

     مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: تعرفه پرستاری شش ماهه همکاران، در روز پرستار برای بیش از ١٨ هزار نفر واریز می‌شود و امیدواریم سازمان برنامه و بودجه هم کمک و همراهی کند تا بتوانیم بحث تعرفه پرستاری را به‌صورت منظم و براساس شاخص‌ها و بدون تأخیر پرداخت کنیم.