• تاریخ چگونه شرمسار یک پیمان شکنی شد؟

    تاریخ چگونه شرمسار یک پیمان شکنی شد؟

    اجتماعی،

    پذیرش مردم و جایگاه قابل قبول مسلم بن عقیل در کوفه و بیعت چندین باره مردم و بزرگان کوفه، وحشتی در دل تعدادی از بزرگانی که دل در گرو خلیفه داشتند و توان پذیرش استقبال از مسلم بن عقیل را نداشتند، انداخت و آنان را برآن داشت تاد دست به کار شوند و اخبار کوفه را برای یزید ارسال کنند.