• مَردانِ کار

    مَردانِ کار

    مردان در هر سن و سال و موقعیت‌های مختلف اجتماعی نان‌آور و امید خانه هستند.