• سعید مرتضوی در زندان می‌ماند

    سعید مرتضوی در زندان می‌ماند

    گروه سیاسی الف، 

    حکم شلاق تعزیری صادر شده برای سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی بخشیده شده است؛ اما این فرد کماکان باید در زندان تحمل کیفر کند.