•  اقتصاد ایران در دست کیست؟ دولت یا نهادهای خارج از کنترل دولت؟!

    اقتصاد ایران در دست کیست؟ دولت یا نهادهای خارج از کنترل دولت؟!

    دارایی نهادهای اقتصادی خارج از کنترل دولت چقدر است؟ این پرسشی است که از گذشته تاکنون همواره در مباحث مربوط به اقتصاد سیاسی ایران مطرح شده و بسته به موضع گیری سیاسی بحث کنندگان پاسخ های مختلفی به آن داده شده. اخیرا نیز بهزاد نبوی از چهره های مشهور اصلاح طلب پاسخ مطلوب خود یا همان قول «مشهور» را در این باره تکرار کرده است: حجم دارایی‌ این نهادها بیشتر از دارایی‌ دولت است. اما آیا این موضوع «واقعیت» هم دارد؟