• گزارشی تأسف‌آور درباره پدیده‌ای شرم‌آور

    گزارشی تأسف‌آور درباره پدیده‌ای شرم‌آور

    عرفان خسروی، 

    در سال‌های اخیر به رغم تلاش‌های ارزشمند و فرازین دوستان کاردان در روزنامه‌نگاری علم، روند کیفیت ‎دانشمند با فرودهایی پیشانی‌شکن توأم شد. آنچه فرازنده بود، از دلسوزی کاربلدان آگاه بود و آنچه فرودین، بلکه سقوط، از ناآگاهی مدیران ناسرشناس و ناکاردانی که شایسته سکان‌داری نبودند