• مسئولیت اصلی محتوای بخش‌های خبری تلویزیون با کیست؟

    مسئولیت اصلی محتوای بخش‌های خبری تلویزیون با کیست؟

    گروه فرهنگی الف، 

    یک خبر تا به دست گوینده برسد و در یک بخش خبری خوانده شود، چه مراحلی را باید طی کند؟ از چه فیلترها و از زیر دست چه کسانی رد می‌شود؟ آیا گوینده خبر می‌تواند اخبار را حذف یا تغییری در آن ایجاد کند؟