• قوت و ضعف‌های نهضت ملی ساخت مسکن 

    از زبان دو کارشناس حوزه مسکن مطرح شدقوت و ضعف‌های نهضت ملی ساخت مسکن 

    محمد فیروزی، گروه اقتصادی الف،

    نهضت ملی مسکن در کلیات خود هرچند مورد تایید بسیاری از صاحب‌نظران است اما از نظر کارشناسان هنوز ابهاماتی در آن دیده می‌شود که باید برای آغاز کار برطرف شود.