• لایی کشی ممنوع!

    لایی کشی ممنوع!

    پلیس نامحسوس بزرگراه در تهران راننده خودروی که در حال لایی کشی در بزرگراه بود را دستگیر کرد.