• عوارض قرنطینه بی برنامه

    عوارض قرنطینه بی برنامه

    طراح: هامون، 

    در روزهای قرنطینه به جای تلف کردن وقت در فضای مجازی به مطالعه و ورزش بپردازیم.