• دبیرکل اتاق اصناف برکنار شد

    دبیرکل اتاق اصناف برکنار شد

    گروه اقتصادی الف، 

      دبیرکل اتاق اصناف ایران به خاطر اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان از اتاق اصناف کنار گذاشته شد.