• افطاری فرماندهان

    افطاری فرماندهان

    ویدئو، 

    بخش هایی از فیلم افطاری فرماندهان در منزل محسن رضایی به یاد سرداران سلیمانی و حجازی منتشر شد .