• "چاپلوسی" بلای جان کشور ما شده!

    "چاپلوسی" بلای جان کشور ما شده!

    گروه تعاملی الف،

    چاپلوسی، بلای جان توسعه و پیشرفت کشور شده است؛ چند مدیر را سراغ داریم که در یک جلسۀ عمومی بین معاونین و سرپرستان خود با شهامت بگوید: من چه عیبی در این نگاهم دارم؟