• بررسی چالش های ساختاری سندیت حدیث عنوان بصری

    نشست نقد و بررسی کتاب «حدیث عنوان بصری» اثر روحی برندق بررسی چالش های ساختاری سندیت حدیث عنوان بصری

    گروه کتاب الف،

    روحی برندق مؤلف کتاب «حدیث عنوان بصری» گفت: «عنوان بصری» شخصیتی مجهول است، اما متن حدیثی که روایت کرده، ممتاز است