• هایکوهای بلوچی

    «لیکو (تک‌بیتی‌های بلوچی)»؛ منصور مؤمنی؛ فرهنگ نشر نوهایکوهای بلوچی

    علیرضا کاتب،

    عنوان این یادداشت گمراه‌کننده است، چون جوهرۀ لیکوی ایرانی از جنس هایکوی ژاپنی نیست. آن عنوان را صرفاً برای جلب توجه انتخاب کردم. چراکه هایکو را تقریباً همگان می‌شناسند، اما لیکوی بلوچی را نه؛ یکی از همان چیزهایی که بیخ گوش خودمان است، اما چیزی از آن نشنیده‌ایم.