آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  • متهم ردیف اول گرانی مسکن محاکمه نشد، طلبکار شد

    متهم ردیف اول گرانی مسکن محاکمه نشد، طلبکار شد

    گروه اقتصادی الف، 

    عباس آخوندی که متهم ردیف اول گرانی مسکن است،به جای پاسخ گویی در قبال وضعیت این روزهای مسکن،ژست طلبکار به خود گرفته وناکارآمدی دولت روحانی را گردن دولت موهومی باعنوان من‌درآوردی دولت پنهان انداخته است!