• استراتژی فروش محصول با طراحی سایت فروشگاهی

    استراتژی فروش محصول با طراحی سایت فروشگاهی

    گزارش بازرگانی، 

    فروش محصولات در عصر حاضر با شیوه های قدیمی امکان پذیر نیست و دیگر توجیه اقتصادی ندارد روش هایی چون بازاریاب های تلفنی، در چند خط سعی میکنیم ببینیم کدام روش هزینه بیشتری برای شرکت دارد