• رمانی که هر چه بخوانی بازهم تازه‌ است!

    «صومعه پارما»؛ استاندال؛ ترجمه محمد نجابتی؛ نشر ققنوسرمانی که هر چه بخوانی بازهم تازه‌ است!

    حمیدرضا امیدی‌سرور،

    وقتی اسم استاندال را می شنویم، بی اختیار یاد دو رمان سترگ او می افتیم، نخست سرخ و سیاه و سپس صومعه پارما؛ البته او آثار دیگری هم دارد که همگی زیر سایه این دو رمان مانده اند