• جهانگیری: امید و اعتماد جامعه باید بازسازی و احیا شود

    جهانگیری: امید و اعتماد جامعه باید بازسازی و احیا شود

    سیاسی، 

    معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه یکی از وظایف و اولویت‌های شورای‌عالی جوانان باید افق گشایی پیش روی کشور و جوانان باشد، گفت: امروز مهمترین مسئله این است که چگونه می‌توان امید و اعتماد را به جامعه بازسازی و احیاء کرد.