•   مازندران یخ می‌زند؟

      مازندران یخ می‌زند؟

    هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی، پیش بینی کرد که میانگین دمای هوای مازندران از امروز چهارشنبه تا ۱۲ درجه کاهش یابد