•  نماد تئاتر شهر بی کلید شد

    نماد تئاتر شهر بی کلید شد

    فرهنگی، 

    مجسمه فرهاد قفل زن که نماد تئاتر شهر تهران (واقع در چهار راه ولیعصر) است بی کلید شده است!