• کنایه سردار سپاه به مسئولینی که خانواده هایشان خارج از کشور زندگی می کنند

    کنایه سردار سپاه به مسئولینی که خانواده هایشان خارج از کشور زندگی می کنند

    گروه ویدئو الف،

    سردار میریان، رئیس اداره عملیات زمینی سپاه پاسداران: زمان جنگ کدام فرمانده جنگ، خانواده اش پیش صدام زندگی می کرد؛ امروز نزدیک ۴ هزار فرزند مسئولین در آمریکا و اروپا و کانادا زندگی می کنند. کسانی که از بچگی در خارج دارند تربیت می شوند، هیچ مسئولیتی در آینده کشور نباید بگیرند.