• زوال غرب و فروپاشي آمريكا

    زوال غرب و فروپاشي آمريكا

    محمدكاظم انبارلويي، 

    ۵۷ سال است از قيام تاريخي ۱۵ خرداد مي‌گذرد. هنوز فريادهاي ملت ايران در اين قيام، تازه و در گوش تاريخ شنيده مي‌شود. «يا مرگ يا خميني!»، «يا مرگ يا خميني»!