• مجلس زندان برای مهریه را ممنوع کرد؟

    مجلس زندان برای مهریه را ممنوع کرد؟

    گروه اجتماعی الف، 

    «براساس قوانین تازه مصوب مجلس، زندان برای مهریه ممنوع می شود و همچنین با اضافه شدن بند اکراه به بندهایی که حق طلاق را به زنان می داد، راه طلاق گرفتن زنان سهل تر می شود.»